??
HomeFolderLid worden e-mailleden login
Voor africhting van betrouwbare politiehonden volgens het programma van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV)
telefoon 06-11008013

 

Uit de oude doos:

Henk Verkuijen

 

Sjaak van Stiphout

 

Hein van Doorn

 

Willem Verhoeven en

Nico Henraath

 

Onze voorziter krijgt een lintje

 

Batca van Frank Stommels en helper Peter Dirks

 

Paraat op de Groene Campus

 

Frank Stommels en

Nikky Fransen

 

Jan van Dijk

 

 

Geschiedenis

 

1. Inleiding.

In onze jachtige westerse maatschappij gunnen de meeste mensen zich steeds minder tijd om intensief een hobby te beoefenen. Het met een hond in de natuur bezig te zijn boeit echter heden ten dage toch nog een groot aantal mensen in de regio. Velen van hen wandelen in de weekeinden door de spaarzame bossen die Helmond nog rijk is. Andere richten hun honden af als verdedigingshond (Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden), jachthond of als politiehond. De personen die zich in Helmond bezighouden met  het africhten van politiehonden (een respectabel aantal van ca. 110 personen) hebben zich georganiseerd in een 8-tal politiehond verenigingen welke erkend zijn door de afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (K.N.P.V.). Een van deze verenigingen is phv “Paraat”. De leden van “Paraat” richten honden af voor overheidsinstanties (justitie en defensie) en de particuliere bewakingsdiensten of om samen met hun  deel te nemen aan locale, regionale en nationale wedstrijden. Zij genieten van de honden dressuur in al zijn facetten: Het in de vroege (zondag-) ochtend in de natuur bezig zijn; de verbazingwekkende speur-eigenschappen; de intelligentie; de werklust en het enthousiasme van hun trouwe viervoeters; het spectaculaire aanvalswerk van deze honden. Maar ook het sportieve competitie verband: wie behaald met zijn hond de beste resultaten op certificaatskeuringen of wedstrijden.
In de volgende paragraven zal ik stukje schrijven over het ontstaan van de poliehonden dressuur, de ontwikkeling van de politiehonden dressuur in en rondom Helmond, en ik zal eindigen met wat informatie over de geschiedenis van onze vereniging.

 

2. Het ontstaan van de politie hond dressuur.

Het streven, de hond dienstbaar te maken voor de mens, is erg oud: Het is bekend dat er eeuwen lang dresseurs zijn geweest. Deze dresseurs werkten echter zonder bepaalde eisen. Had men een hond nodig voor de jacht, dan werd een hond naar eigen behoeften en inzichten voor deze taak afgericht. Ras of soort waren van ondergeschikt belang bij het bepalen van de geschiktheid voor deze africhting. Men selecteerde voornamelijk op het karakter. In het verre verleden begonnen politie ambtenaren honden op te leiden voor het verrichten van speurwerk. De dresseurs die zich daarmee bezig hielden begrepen vrij spoedig dat een goede hond in de eerste plaats goed onder appèl moet staan: d.w.z. goed commando's op moet volgen. Dit was het begin om een hond eerst gehoorzaamheids- oefeningen te leren. Deze oefeningen konden in het begin vrij gemakkelijk individueel aangeleerd worden, maar naargelang de africhting vorderde ontdekte de pioniers van de politiehond dressuur dat de hulp van derden noodzakelijk was: het leggen van een spoor, het imiteren van een "verdachte", etc. De politieman op het platteland was vaak op zichzelf aangewezen en deed een beroep op de inzet van burgers. De burgers, die zich voor deze diensten leenden, waren vaak dierenvrienden met een sterke affectie tot de honden dressuur. Zij ondervonden spoedig het genot om in de natuur, lekker buiten, met een dier te mogen samenwerken. Hoewel er noch aan de dressuur noch aan de afgerichte hond eisen werden gesteld, ligt in het voorgaande verhaal toch de basis van intensieve samenwerking: een vereniging. Men begreep dat politie ambtenaren en burgers gezamenlijk de hond tot een machtig hulpmiddel voor de politiedienst zouden kunnen africhten.
Zo werd op 25 oktober 1907 ten huizen van wijlen de heer Steijns te Roosendaal de Nederlandse Politiehond Vereniging (N.P.V.) opgericht. In 1912 verkreeg deze vereniging het predikaat Koninklijk en vanaf die tijd draagt zij de naam Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (K.N.P.V.).
Na deze oprichting was men er nog niet. De eisen van de uit te voeren oefeningen moesten beschreven worden. Zo ontstond het eerste keuringsregelement. Het bevatte de eisen voor de certificaten van geschiktheid voor verdedigingshond en speurhond. Steeds opnieuw moest het keuringsreglement gewijzigd en aangepast worden, meegaand met de eisen die de maatschappij stelden. Naast het certificaat speurhond evolueerde het certificaat verdedigingshond tot een basis certificaat: Politiehond I. Er kwam een meer op de praktijk gericht reglement waarbij nog hogere eisen aan "het appèl" gesteld werden: Politiehond II. Daarnaast ontstond de noodzaak tot een certificaat objectbewakingshond en reddingshond.
De goed afgerichte hond kan niet alleen voor surveillance diensten gebruikt worden maar bewijst ook zijn diensten voor bewakingsdoeleinden bij grote (militaire) terreinen, vliegvelden, grens controle (narcotica) en voor het controleren en uiteendrijven van op rellen beluste menigte. Een goede afgerichte hond straalt een persoonlijkheid uit en is zeker niet vals of kwaadaardig. Een onder appèl staande hond maakt alleen op bevel van zijn baas gebruik van zijn kunnen, zodat ernstige ongelukken, welke bij het gebruik van het vuurwapen helaas nog wel eens optreden, met een hond nauwelijks voorkomen. De steun die een goed afgerichte en gecertificeerde hond kan geven, sterkt het moreel, verzekert succes en werkt suggestief op kwaadwillenden en daardoor ook preventief.
De K.N.P.V. erkent momenteel 12 afdelingen (provincies) die gezamenlijk ruim 9000 leden tellen. De bakermat van de dressuur ligt in het zuiden van Nederland. De afdeling Noord-Brabant telt circa 182 erkende politiehond dressuur verenigingen die gezamenlijk ongeveer 3000 leden tellen. Deze verenigingen zijn weer onderverdeeld in Kringen die, door gezamenlijk oefenen en het uitdragen van kennis en inzichten, trachten aan de erg hoge eisen van de K.N.P.V. te voldoen. Zowel organisatorisch als op dressuur gebied houdt het afdelingsbestuur en het Hoofdbestuur een vinger aan de pols en volgen alle ontwikkelingen accuraat en van zeer nabij. De K.N.P.V. is een vereniging waar men met trots het lidmaatschap van mag dragen.

 

3. Politiehond dressuur in Helmond.

Ver voor de oprichting van de K.N.P.V. was men in de regio Helmond reeds bezig met het africhten van honden voor speciale diensten. Hoofdzakelijk was deze africhting praktijk gericht. De honden werden opgeleid voor de boswachterij en de politie. In de loop der jaren toonden burgers steeds meer interesse voor deze activiteiten en sloten zich aan bij een organisatie "De Brabantse Bond" genaamd, die zich met eigen eisen en normen de africhting van diensthonden ten doel stelde. Ook deze organisatie moest zich veel inspanningen getroosten om aan de eisen van de maatschappij op dat moment te voldoen.
Na de oprichting van de K.N.P.V. namen de toenmalige honden dresseurs al spoedig kennis van de inhoud van het K.N.P.V.-programma. Dit programma sloeg direct aan, mede doordat het K.N.P.V-certificaat een landelijke erkenning genoot. Dit was mede de oorzaak van het feit dat omstreeks 1920 een groep, voornamelijk burgers, zich afscheidde van de "Brabantse Bond". Zij wilden gezamenlijk de richtlijnen en de oefenstof van de K.N.P.V. in de dressuur verwerken.
Politiehond vereniging "De Volharding", waarvan het voortbestaan nu bedreigd wordt, werd enkele jaren later opgericht (1923). Een vereniging die zich vol enthousiasme, inzet en motivatie in de voormalige "trampoel", gelegen ten zuiden van het N.S. station, vestigde. Dit was voor vele bewoners van de Gemeente Helmond de aanzet om deze sport te beoefenen. De politiehond dressuur kende in de jaren na 1923 een ongekende bloei, met als hoogte punt de laatste 3 decennia van de vorige eeuw. Eenmaal gevestigd in het bos van de "Zuster van Liefde", nabij de huidige waterzuiveringsinstallatie nam deze hobby een grote vlucht. De toeloop van nieuwe leden bleek deze vereniging al gauw niet meer aan te kunnen: het werd te druk op de oefendagen; men kon door gebrek aan tijd de aanwezige honden niet voldoende aandacht geven om deze op een verantwoorde wijze af te richten. Nieuwe politiehond verenigingen werden opgericht. Direct, of als afscheiding van andere verenigingen. In die tijd kon dat nog zonder problemen. Helmond was nog geen groeistad en er was buitengebied voldoende aanwezig. Zo ontstond werd in de jaren 60 ook politiehonden vereniging “Paraat”opgericht.
Alle nu nog bestaande politiehond verenigingen zijn erkend door de afdeling Noord-Brabant der K.N.P.V. Gezamenlijk zijn deze verenigingen met zuster verenigingen buiten de gemeente grenzen van Helmond aangesloten bij de Kring "Peelstad e.o.". Deze stelt zich ondermeer ten doel, door gezamenlijk uitwisseling van kennis en inzichten de kwaliteit van de dressuur te bevorderen.

 

4. Het ontstaan van phv “Paraat”

Op 10 juli 1965 politiehonden vereniging “Paraat” opgericht tijdens de enorme opleving van de politiehonden africhting in de jaren 60 en 70. Zij konden uiteindelijk een terrein huren waar nu de deelwijk “De Rijpelberg” gelegen is. Rond 1980 werd begonnen met de uitbreidingswijk "De Rijpelberg". Door verkaveling en door aankoop werden de meeste terreinen eigendom van de Gemeente Helmond waardoor “Paraat” in 1986 door deze gemeente gedwongen werd te verhuizen naar een bos, gelegen achter Transport onderneming Harry Vos, industrieterrein Zuidoost Brabant. Deze verhuizing was in strijd met het bestemmingsplan waardoor in 1997 wederom verhuisd werd naar het huidige oefenterrein op de hoek van de Rochadeweg en de Veldbeemd in Helmond.
Onze leden zijn bekend om hun pionierswerk in de politiehonden africhting in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Van 1965 tot en met 2012 behaalde wij 85 certificaten. De heer van Dijk werd in 1997 Nederlands Kampioen Object bewaking en de heer Stommels werd in 1984 Nederlands Kampioen Reddingshond op de eerste echte reddingshond kampioenswedstrijd van de KNPV. De heer van Dijk werd hier derde. De heer Stommels werd verder in 1986, 1987 en 1988 3 maal Brabants kampioen Object Bewaking. Voor meer prestaties zie ook de knop “prestaties”.

 

Meer informatie over de geschiedenis van phv ”Paraat” volgt binnenkort.